sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis dad­ge­ni­le­ba sa­qar­T­ve­los res­­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze ssr kav­Si­ris re­fe­ren­du­mis Ca­ta­re­bi­sa da ssr kav­Si­ris sa­xal­xo de­pu­tat­Ta ar­Cev­ne­bis # 669 so­xu­mis te­ri­to­ri­ul sa­ar­Cev­no ol­q­Si de­pu­ta­tis ar­Cev­ne­­bis Se­saxeb

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­es­ma sab­Wom 1991 wlis 28 Te­ber­vals mi­i­Ro dad­ge­ni­le­ba, rom­lis Ta­nax­ma­dac sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze ar un­da Ca­ta­re­bu­li­yo 1991 wlis 17 marts da­niS­nu­li ssr kav­Si­ris re­fe­ren­du­mi. amas­Tan, sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­um­ma 1991 wlis 16 marts ga­a­uq­ma ssr kav­Si­ris sa­xal­xo de­pu­tat­Ta ar­Cev­ne­bis # 669 so­xu­mis te­ri­to­ri­u­li sa­ar­Cev­no ol­qis sa­ol­qo sa­ar­Cev­no ko­mi­sia.

mi­u­xe­da­vad ami­sa, 1991 wlis 17 marts sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze gan­la­ge­bul ssr kav­Si­ris Se­i­a­ra­Re­bu­li Za­le­bis na­wi­leb­Si, ag­reT­ve q. cxin­val­Si, ja­vis ra­i­on­Si, af­xa­ze­­Tis assr zo­gi­erT ra­i­on­Si ma­inc Ca­tar­da ssr kav­Si­ris re­fe­ren­du­mi, xo­lo # 669 so­xu­mis sa­­ar­Cev­no ol­q­Si ga­i­mar­Ta ssr kav­Si­ris sa­xal­xo de­pu­ta­tis ar­Cev­ne­bic.

ken­Wis­y­ris dros uxe­Sad da­ir­R­va “sa­er­To sa­xal­xo ken­Wis­y­ris (ssrk re­fe­ren­du­mis) Se­sa­xeb~ da “ssr kav­Si­ris sa­xal­xo de­pu­tat­Ta ar­Cev­ne­bis Se­sa­xeb~ ssr kav­Si­ris ka­non­Ta moT­xov­ne­bi, ag­reT­ve sa­ar­Cev­no ub­ne­bi­sa da sa­ar­Cev­no ko­mi­si­e­bis Seq­m­nis ka­no­niT dad­ge­ni­li va­de­bi da we­si, zo­gan ki sa­ar­Cev­no ko­mi­si­ebs ar mi­e­caT mu­Sa­o­bis Se­saZ­leb­lo­ba. amas­Tan, sa­ar­Cev­no si­eb­Si ar Se­i­ta­nes af­xa­ze­Tis assr ga­lis ra­i­o­nis amom­r­Ce­vel­Ta gva­re­bi, ro­mel­Ta ric­x­vi 50 aTas­ze me­tia.

aR­niS­nu­li faq­te­bis Ses­wav­las Se­ud­ga sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis pro­ku­ra­tu­ra, rac Se­Ce­re­bul iq­na ssr kav­Si­ris ge­ne­ra­lu­ri pro­ku­ro­ris mi­Ti­Te­biT.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mi ad­gens:

1. sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­is 77-e mux­lis, sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos 1991 wlis 28 Te­ber­v­lis dad­ge­ni­le­bi­sa da sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis 1991 wlis 16 mar­tis dad­ge­ni­le­bis Se­sa­ba­mi­sad af­xa­ze­Tis assr te­ri­to­ri­a­ze, q. cxin­val­sa da ja­vis ra­i­on­Si 1991 wlis 17 marts ga­mar­Tu­li ssr kav­Si­ris re­fe­ren­du­mi­sa da # 669 so­xu­mis te­ri­to­ri­ul sa­ar­Cev­no ol­q­Si Ca­ta­re­bu­li ssr kav­Si­ris sa­xal­xo de­pu­ta­tis ar­Cev­ne­bis Se­de­ge­bi Ca­iT­va­los iu­ri­di­u­li Za­lis ar­m­qo­ned.

2. saqarTvelos res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze gan­la­ge­bul ssr kav­Si­ris Se­i­a­ra­Re­bu­li Za­le­bis na­wi­leb­Si1991 wlis 17 marts Ca­ta­re­bu­li ssr kav­Si­ris re­fe­ren­du­mi­s Sedegebi ar GaiTvalos saqarTvelos res­pub­li­kaSi ssr kav­Si­ris re­fe­ren­du­mi­s Se­de­ge­bad, vinaidan sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze ssr kav­Si­ris Se­i­a­ra­Re­bu­li Za­le­bis pirad Semadgen­lobas ar aqvs saarGevno ufleba.

3. daisvas sakiTxi ssr kav­Si­ris generaluri prokuroris winaSe, raTa Seiswavlos sa­qar­Tvelos res­pub­li­kaSi ssr kav­Si­ris re­fe­ren­du­mi­sa da ssr kav­Si­ris sa­xal­xo de­pu­ta­tis ar­Cev­ne­bis mimdinareobisas kanoniT dadgenili normebis uxeSi darRvevebis faqtebi da miiRos kanoniT gaYvaliswinebuli zomebi.

4. daisvas sakiTxi ssr kav­Si­ris sa­xal­xo de­pu­ta­tis ar­Cev­ne­bis centraluri sa­ar­Cev­no ko­mi­siis winaSe, raTa baTilad iqnes cnobili ssr kav­Si­ris sa­xal­xo de­pu­ta­tis ar­Cev­ne­bis# 669 so­xu­mis te­ri­to­ri­u­li sa­ar­Cev­no ol­qSi 1991 wlis 17 marts gamarTuli ar­Cev­ne­bis Sedegebi da dainiSnos xelaxali arGevnebi.

5. da­is­vas sa­kiT­xi ssr kav­Si­ris cen­t­ra­lu­ri sa­re­fe­ren­du­mo ko­mi­si­is wi­na­Se, ra­Ta ba­Ti­lad iq­nes cno­bi­li sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze Ca­ta­re­bu­li ssr kav­Si­ris re­fe­ren­du­mis Se­de­ge­bi.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re z. gam­sa­xur­dia.

1991 wlis 22 mar­ti.

(sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos uw­ye­be­bi, # 3, 1991 wlis 22 mar­ti, gv. 24-26)