araoficialuri dokumenti

(saqarTvelo/afxazeTi). konfliqtis mSvidobianad mogvarebis elementebi ("Stainmaieris gegma"-red)

                                        

sam-faziani midgoma:

pirveli faza: Zalis ar gamoyenebis garantia; usafrTxoebis garantiebi maT Soris kodoris xeobisTvis; zogadi xelSekruleba devnilebis da ltolvilebis dabrunebis principebsa da gagrZelebaze; saerTaSoriso garantiebis sakiTxis mxedvelobaSi miReba.

meore faza: ndobis aRdgenis praqtikuli proeqtebi, romelic inicirebuli iqneba berlinSi saerTaSoriso  donorebis konferenciaze; devnilTa da ltolvilTa dabruneba; politikuri status qvos farglebSi TanamSromloba usafrTxoebis, vaWrobis, mgzavrobis sferoebSi da aseve garkveul iuridiul, kulturul da sportul sakiTxebSi.

mesame faza: afxazeTis politikuri statusis SeTanxmebuli gadawyveta saerTaSoriso Suamavlobisa da ormxrivi molaparakebebis CarCoebSi.

 

pirveli faza: usafrTxoebis garantiebi _ devnilebisa da ltolvilebis dabrunebis procesisaTvis niadagis momzadeba _ upirobo dialogis dawyeba.

 

- orive mxare Tavs ikavebs Zalis gamoyenebis, Zalis gamoyenebiT daSinebasa da feTqebadi ritorikisagan. mxareebi gacvlian iseTi tipis gancxadebebs rogoricaa bolo dros SemuSavebuli `qarTuli da afxazuri mxareebis gancxadeba usafrTxoebis da SeiaraRebuli dapirispirebis ganuaxleblobis Sesaxeb (2008 wlis maisi),~ SesaZlebelia amave dokumentis miRebac.

- mxareebi _ saWiroebis SemTxvevaSi arsebuli organoebis gamoyenebiT _ rac  SeiZleba  male SeimuSaveben pirdapiri, maRali donis dialogis formebs, magaliTad, mudmivmoqmedi saorganizacio komitetis meSveobiT. gaeros damkvirebelTa misiam da gaeros generaluri mdivnis megobarTa jgufma sasurvelia miiRos monawileoba fasilitatorebad. sxva saerTaSoriso organizaciebic SeiZleba Caerion am procesSi Tu mxareebi amaze daTanxmdebian.

- gaeros damkvirebelTa misia da gaeros generaluri mdivnis megobarTa  jgufi mzad arian konsultaciebi gaiaron mxareebTan raTa SeimuSaon Sesabamisi usafrTxoebis garantiebi, magaliTad kodoris xeobisTvis. mxareebi moiwveven samuSao jgufebs saorganizacio komitetis xelmZRvanelobiT, raTa imuSaon saWiro detalebze.

- orive mxare gaiTvaliswinebs usafrTxoebis da SeiaraRebuli dapirispirebis ganuaxleblobis garantiebis mniSvnelobasa da Sedegebs, maT Soris, SesaZlo saerTaSoriso policiis ganlagebas. usafrTxoebis gauaresebis SemTxvevaSi arsebuli meqanizmebi amoqmeddeba raTa acilebel iqnes samxedro dapirispireba.

- devnilebisa da ltolvilebis afxazeTSi dabrunebis uflebis cnobisa da sxva uflebebis dacvis valdebulebis safuZvelze, mxareebi SeTanxmdebian maTi mudmiv sacxovrebel adgilebSi dabrunebis pirobebze gaeros uSiSroebis sabWos rezoluciebisa da SeTanxmebebis safuZvelze. detalebi SeTanxmdeba mxareebis devnilebisa da ltolvilebis sakiTxebze momuSave samuSao jgufis mier, saorganizacio komitetis egidiT.

- pirveli fazis farglebSi mxareebi miiReben zomebs ndobis  aRsadgenad da aseve humanitaruli sakiTxebis mosagvareblad, maT Soris 2007 wels megobarTa hgufis mier SeTavazebul sakiTxebs. gansakuTrebiT aRsaniSnavia, embargos moxsna samoqalaqo vaWrobaze da afxazeTisTvis ekonomikuri SesaZleblobebis gafarToeba, raTa awarmoon vaWroba rogorc qarTvel ise saerTaSoriso partniorebTan.

sawyisi fazis miznebi miRweuli unda iyos am dokumentis  damtkicebidan araugvianes 15 Tvis Semdeg.

 

meore faza: ndobis aRdgena: sazogadoebis cxovrebis normalizeba vaWrobis, mezobluri urTierTobebi, kulturuli gacvlebisa da mSvidobiani kamaTis meSveobiT.

 

- miRweuli programis  safuZvelze, rac SeiZleba swrafad Catardeba saerTaSoriso komferencia evrokavSiris, gaeros, euTos, saerTaSoriso finansuri institutebis da dainteresebuli ormxrivi donorebis, rogoricaa ruseTi da aSS, monawileobiT. konferencia gansazRvravs ndobis aRdgenis, ekonomiur Tu infrastruqturul proeqtebs, romlebic mimarTuli iqneba afxazeTis da konfliqtis zonis mimdebare teritoriebis rekonstruqciisken. donorebma mxari unda dauWiron aseT proeqtebs. germania ki mzadaa umaspinZlos am konferencias.

- devnilebi da ltolvilebi agrZeleben dabrunebas da saWiroa maTi reintegracia. dabrunebis procesSi yvela Temis uflebebis dacva uzrunvelyofili iqneba Sesabamisi iuridiuli debulebebiT. detalebi ganxiluli iqneba devnilebisa da ltolvilebis sakiTxebze momuSave samuSao jgufis mier saorganizacio komitetis farglebSi.

- vaWrobis liberalizaciisa da gadaadgilebis TavisuflebisaTvis Seiqmneba pirobebi.

- afxazeTis da konfliqtis zonis mimdebare teritoriebis rekonstruqcia-reabilitaciis proeqtebi, maT Soris regionuli TanamSromloba, ganxorcielebuli iqneba reabilitaciis saorganizacio komitetis mier saerTaSoriso donorTa  monawileobiT.

 - mxareebi ubiZgeben sxvadasxva sazogadoebebs da Temebs,  rom  imuSaon arasamTavrobo organizaciebTan, raTa  Seqmnan Sesaferisi sacxovrebeli pirobebi, romlebic dakavSirebulia swavla-ganaTlebasTan da komunalur mikro-proeqtebis ganxorcielebasTan. maT daxmareba unda gaewioT kulturul da sportul aqtivobebSi.

 

faza mesame: afxazeTis politikuri statusis SeTanxmebuli gadawyveta.

 

- mesame faza iwyeba mxareTa mier, gaeros/megobarTa jgufis daxmarebiT, pirvel da meore fazaze miRweuli progresis  saerTo Sefasebebis safuZvelze.

- Seiqmneba samuSao jgufi, romelic SeimuSavebs afxazeTis  politikur statuss. es jgufi Sedgeba mxareebisagan, romelsac daxmarebas uweven saerTaSoriso fasilitatorebi da garantorebi.

- Txovna gaegzavneba gaeros uSiSroebis sabWos rom miiRos da daamtkicos politikuri statusi da umeTvalyureos mis ganxorcielebas.

- momdevno saerTaSoriso konferencia  gadawyvitavs afxazeTis rekonstruqciisaTvis damatebiT daxmarebas. am konteqstSi, evrokavSirma SeiZleba raime saxis daxmareba gauwios SeTanxmebis ganxorcielebas.

2008 wlis 30 ivnisi.

(paata zaqareiSvilis piradi arqivi)