ga­ge­bis me­mo­ran­du­mi, mi­Re­bu­li qar­Tul da af­xa­zur mxa­re­ebs So­ris Je­ne­vis mo­la­pa­ra­ke­beb­ze

1993 wlis 30 no­em­b­ri­dan 1 de­kem­b­ram­de Je­ne­va­Si ga­e­ros egi­diT, ru­se­Tis xel­Sew­yo­biT da eu­Tos mo­na­wi­le­o­biT ga­i­mar­Ta qar­Tul-af­xa­zu­ri kon­f­liq­tis srul­mas­S­ta­bi­a­ni mo­wes­ri­ge­bis Se­sa­xeb mo­la­pa­ra­ke­be­bis pir­ve­li ra­un­di.

mo­la­pa­ra­ke­be­bi mim­di­na­re­ob­da uSiS­ro­e­bis sab­Wos 1993 wlis 9 iv­li­sis 849, 1993 wlis 24 ag­vis­tos 858, 1993 wlis 19 oq­tom­b­ris 876, 1993 wlis 4 no­em­b­ris 881 re­zo­lu­ci­e­bis gaT­va­lis­wi­ne­biT.

miR­we­ul iq­na Tan­x­mo­ba Sem­deg sa­kiT­xeb­ze:

1. af­xa­zeT­Si cec­x­lis Sew­y­ve­ti­sa da mi­si dac­vis kon­t­ro­lis me­qa­niz­mis Se­sa­xeb 1993 wlis 27 iv­li­sis so­Wis Se­Tan­x­me­bis Zi­ri­Ta­di de­bu­le­be­bis Se­sa­ba­mi­sad mxa­re­e­bi kis­ru­lo­ben ar ga­mo­i­ye­non Za­la an Za­lis mu­qa­ra er­T­ma­ne­Tis wi­na­aR­m­deg af­xa­zeT­Si kon­f­liq­tis srul­mas­S­ta­bi­a­ni po­li­ti­ku­ri mo­wes­ri­ge­bis miR­we­vis Ta­o­ba­ze mo­la­pa­ra­ke­be­bis mim­di­na­re­o­bis pe­ri­od­Si.

2. mxa­re­e­bi mi­iC­ne­ven, rom mSvi­do­bis dac­va xels Se­uw­yob­da ga­e­ros uSiS­ro­e­bis sab­Wos da ga­e­ros ge­ne­ra­lu­ri mdiv­nis Tan­x­mo­biT sa­er­Ta­So­ri­so meT­val­yu­re­Ta ra­o­de­no­bis gaz­r­das da sa­er­Ta­So­ri­so sam­S­vi­do­bo Za­le­bis ga­mo­ye­ne­bas kon­f­liq­tis zo­na­Si.

3. 1993 wlis 20 de­kem­b­ram­de mxa­re­e­bi, ro­gorc ke­Ti­li ne­bis Jes­ti, yo­vel­g­va­ri wi­nas­wa­ri pi­ro­bis ga­re­Se mo­ax­de­nen sam­xed­ro tyve­Ta gac­v­las prin­ci­piT “yve­la-yve­la­ze~. mi­Re­bu­li iq­ne­ba sas­w­ra­fo zo­me­bi ug­zo­uk­v­lod da­kar­gul­Ta mo­sa­Zi­eb­lad, ris­T­vi­sac mxa­re­e­bi er­T­ma­neTs wa­rud­ge­nen Se­sa­ba­mis si­ebs. ga­ta­re­bu­li iq­ne­ba ag­reT­ve da­Ru­pul­Ta ga­das­ve­ne­bis Ro­nis­Zi­e­be­bi.

4. mxa­re­ebs Ta­vis mo­va­le­o­bad mi­aC­ni­aT, sas­w­ra­fod ga­daw­y­vi­ton ltol­vil­Ta da ad­gil­nac­­val pir­Ta prob­le­ma. isi­ni kis­ru­lo­ben af­xa­ze­Tis yve­la ra­i­on­Si Seq­m­nan pi­ro­be­bi ltol­vil­Ta ne­ba­yof­lo­bi­Ti, usaf­r­T­xo da swra­fi dab­ru­ne­bi­saT­vis maT mud­miv sac­xov­re­bel ad­gi­leb­Si. yve­la dab­ru­ne­bul ltol­vi­lis da­ub­run­de­ba Ta­vi­si da­to­ve­bu­li bi­na, sax­li, mi­wis nak­ve­Ti da qo­ne­ba.

mxa­re­e­bi ime­dov­ne­ben, rom ltol­vil­Ta prob­le­mis ga­daw­y­ve­ta­Si mo­na­wi­le­o­bas mi­i­Rebs ltol­vil­Ta saq­me­e­bis ga­e­ros umaR­le­si ko­mi­sa­ri.

5. mxa­re­e­bi mo­u­wo­de­ben sa­er­Ta­So­ri­so Ta­na­me­gob­ro­bas xe­li Se­uw­yon kon­f­liq­tis zo­na­Si ada­mi­a­nis si­coc­x­li­saT­vis au­ci­le­be­li sis­te­me­bis aR­d­ge­na­Si, sxva­das­x­vag­va­ri hu­ma­ni­ta­ru­li dax­ma­re­ba ga­u­wi­on kon­f­liq­tis Se­de­gad yve­la da­za­ra­le­bul ada­mi­ans.

6. mxa­re­e­bi ga­moT­q­va­men sur­vils, rom kon­f­liq­tis zo­nis eko­no­mi­ku­ri aR­d­ge­nis xel­Sew­yo­bis miz­niT Se­iq­m­nas sa­er­Ta­So­ri­so ko­mi­sia sa­er­Ta­So­ri­so da erov­nu­li or­ga­ni­za­ci­e­bis mo­na­wi­le­o­biT.

7. af­xa­ze­Tis po­li­ti­ku­ri sta­tu­sis Se­sa­xeb re­ko­men­da­ci­e­bis mom­za­de­bis miz­niT 1993 wlis de­kem­b­ris da­saw­yis­Si mos­kov­Si mu­Sa­o­bas Se­ud­ge­ba eq­s­per­t­Ta jgu­fi, ro­mel­Sic Sev­len mxa­re­Ta, ga­e­ros, ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is, eu­Tos war­mo­mad­gen­le­bi. jgu­fi mo­am­za­debs mox­se­ne­bas mo­la­pa­ra­ke­ba­Ta Sem­de­gi ra­un­di­saT­vis.

8. ga­e­ros egi­diT, ru­se­Tis mxar­da­We­riT da eu­Tos war­mo­mad­ge­nel­Ta mo­na­wi­le­o­biT qar­Tul-af­xa­zu­ri kon­f­liq­tis srul­mas­S­ta­bi­a­ni po­li­ti­ku­ri mo­wes­ri­ge­bis Se­sa­xeb mo­la­pa­ra­ke­ba­Ta mo­ri­gi ra­un­di da­iw­ye­ba 1994 wlis 11 ian­vars mos­kov­Si an Je­ne­va­Si.

sa­qar­T­ve­los mxa­ris sa­xe­liT j. io­se­li­a­ni.    

af­xa­zu­ri mxa­ris sa­xe­liT s. jin­jo­lia.

es­w­re­bod­nen: ga­e­ro­sa­gan e. bru­ne­ri.                  

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­i­sa­gan b. pas­tu­xo­vi.

eu­To­sa­gan v. ma­no.

1993 wlis 1 de­kem­be­ri.

(T. na­da­re­iS­vi­li, «Геноцид в Абхазии», Tb., 1996, gv. 286-287/ sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)