[qarTuli da afxazuri mxareebis gancxadeba usafrTxoebis saerTaSoriso garantiebisa da sabrZolo moqmedebaTa ganuaxleblobis sakiTxebze]

 

qarTuli mxaris winadadeba.

qarTuli da afxazuri mxareebis gancxadeba

xelmZRvaneloben ra gaeros uSiSroebis sabWos Sesabamisi rezoluciebiT, cecxlis Sewyvetisa da ZalTa daSoriSorebis Sesaxeb 1994 wlis SeTanxmebiT, ltolvilTa da adgilnacval pirTa nebayoflobiTi dabrunebis Sesaxeb 1994 wlis oTxmxrivi SeTanxmebiT, agreTve 2001 wlis 15-16 martis qarTuli da afxazuri mxareebis ialtis gancxadebiT, gaeros generaluri mdivnis megobarTa jgufis Jenevis Sexvedrebis rekomendaciebiT, damatebuli 2003 wlis saqarTvelosa da ruseTis federaciis prezidentebis 2003 wlis soWis gancxadebiT,

acnobiereben ra politikuri Zvrebis pozitiuri dinamikis gaZlierebisa da qarTul-afxazur dialogSi axali midgomebis Ziebis perspeqtivis mniSvnelobas;

iswrafvian ra aRmofxvran konfliqtis mZime Sedegebi da aRadginon mSvidobis, urTierTpativiscemisa da ndobis urTierTobebi, agreTve iTvaliswineben ra konfliqtis srulmasStabiani politikuri mowesrigebis momwifebul aucileblobas;

xelmZRvaneloben ra surviliT daamyaron mtkice mSvidoba da stabiluroba;

acxadeben ra mzadyofnas, ganaviTaron konfliqtis mSvidobiani mowesrigebis procesi urTierTpativiscemis suliskveTebiT, mxolod politikuri meTodebiT, mxareebs Soris pirdapiri dialogis gaaqtiurebis safuZvelze;

adastureben ra erTgulebas gaeros wesdebis debulebebisa da saerTaSoriso samarTlis fuZemdebluri principebisa da normebisadmi;

aucileblad miiCneven ra momavalSic srulyon konfliqtis srulmasStabiani daregulirebisaTvis gaweuli RonisZiebani, qarTuli da afxazuri mxareebi:

- uars amboben Zalis gamoyenebaze an Zalis gamoyenebis muqaraze da adastureben TavianT valdebulebas, ar ganaaxlon saomari moqmedebebi (miuxedavad arsebuli uTanxmoebisa);

- kidev erTxel xazgasmiT aRniSnaven, rom konfliqtis srulmasStabiani da yovlismomcveli gadawyvetis procesSi (ZiebaSi) ar gamoiyeneben kanonsawinaaRmdego moqmedebebs konfliqtis zonaSi mcxovrebi mSvidobiani mosaxleobisa da dambrunebeli iZulebiT gadaadgilebuli pirebisa da devnilebis (dabrunebulebis) winaaRmdeg, yovelnairad Seuwyoben xels urTierTndobis aRdgenas da imoqmedeben adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis pativiscemis suliskveTebiT;

- Zalze aqtiur monawileobas miiReben konfliqtis mSvidobiani mowesrigebisaTvis molaparakebis procesSi da imoqmedeben tolerantobis, urTierTpativiscemisa da Serigebis suliskveTebiT, uars ityvian mtrul propagandasa da moqmedebebze, romlebmac SeiZleba gaarTulon samSvidobo procesi;

(- xazs usvamen samSvidobo procesis prioritetuli mimarTulebebiT praqtikuli TanamSromlobis aqtivizaciis mniSvnelobas urTierTpativiscemis aRdgenisa da ganmtkicebis mizniT, 2001 wlis ialtis gancxadebis Sesabamisad da usafrTxoebis muqaris gaCenis SemTxvevaSi mxareebs SeuZliaT mimarTon gaeros specialur warmomadgenels saqarTveloSi SeiaraRebuli dapirispirebis Tavidan asacileblad Sesabamisi meqanizmebis gamoyenebis mizniT;

muqaris an SeiaraRebuli konfliqtis ganaxlebis SemTxvevaSi dsT-s mSvidobis mxardamWeri koleqtiuri Zalebi, 1995 wlis 26 maisis mandatis, agreTve mxareebis ialtis gancxadebis Sesabamisad, dauyovnebliv miiReben zomebs konfliqtSi monawile mxareTa SeiaraRebuli formirebebis gasaSoriSoreblad 1994 wlis 14 maisis moskovis SeTanxmebiT gansazRvruli ganmartebis xazze;

 

qarTuli mxaris winadadeba:

- xazs usvams mSvidobiani procesis prioritetuli mimarTulebebiT urTierTndobis aRdgenis saqmeSi praqtikuli TanamSromlobis mniSvnelobas, urTierTndobis aRdgenisa da ganmtkicebis mizniT, 2001 wlis ialtis gancxadebis Sesabamisad da usafrTxoebis mimarT muqaris SemTxvevaSi aamoqmedebs arsebul saerTaSoriso meqanizmebs SeiaraRebuli dapirispirebis Tavidan asacileblad.

- acnobiereben ra saomari konfliqtis Sedegebis daZlevis mniSvnelobas, mxareebi aqtiurad imoqmedeben mTeli regionis ganviTarebisaken mimarTuli socialuri da ekonomikuri proeqtebis sarealizaciod (gadasawyvetad);

- Zalisxmevas mimarTaven im mizniT, rom bolo moeRos arakanonieri SeiaraRebuli formirebebis moqmedebebs da kisruloben aqtiur TanamSromlobas am sakiTxSi;

- aRiareben regularuli dialogis aucilebelobas konfliqtis mogvarebis ZiriTad sakiTxebze da kisruloben, sadavo sakiTxebi gadaWran kompromisis gziT, ise, mimarTaven ra ultimatumisa da zewolis sxva arakonstruqciul formebs;

(-ltolvilTa da qveynis SigniT gadaadgilebul pirTa usafrTxo da Rirseuli dabruneba pirvel etapze galis raionsa da mis Zvel sazRvrebSi, rCeba Sesabamisi formatiT molaparakebebis sagnad.)

 

qarTuli mxaris winadadeba:

- adastureben iZulebiT gadaadgilebul pirTa da ltolvilTa nebayoflobiTi, upirobo da Rirseuli dabrunebis uflebas maT winandel mudmiv sacxovrebel adgilebSi miRweul SeTanxmebaTa da gaeros rezoluciebis Sesabamisad.

(- afxazuri mxare kvlav daJinebiT moiTxovs, rom gadauWreli ar darCes qarTuli jaris kodoris xeobis zemo nawilSi yofnis sakiTxi, ramdenadac pirdapir ewinaaRmdegeba uSiSroebis garantiis uzrunvelyofas da xels uSlis mxareebs Soris ndobis RonisZiebaTa ganxorcielebas momavalSi, rac qmnis mtrobisa da SeiaraRebuli konfliqtis ganaxlebis winapirobas.

 

qarTuli mxaris winadadeba:

- SeTanxmdnen, rom miiReben zomebs kodoris xeobaSi usafrTxoebis uzrunvelyofis orive mxarisaTvis misaRebi gadawyvetilebis misaRebad.

- didad afaseben saerTaSoriso sazogadoebis gangrZobiT mxardaWeras samSvidobo procesisadmi gaeros, ruseTis federaciis, gaeros generaluri mdivnis megobarTa jgufis, euTos, dsT-s xelSewyobiT da sTxoven, momavalSic daexmaron da gaaaqtiuron mxardaWera pozitiuri Zvrebis daCqarebis mizniT konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis gzaze.

afxazeTis saxeliT

saqarTvelos saxeliT

2008 წლის 12 მაისი

(http://www.report.smr.gov.ge/GoG_WarRep_Ch5/GoG_WarRep_Ch5.Att77.pdf/sakuTari Targmani)